கல்லூரி திறக்கும் நாள் அறிவிப்பு

2018-06-17 11:31:01

1. இரண்டாமாண்டு மற்றும் மூன்றாமாண்டு மாணவர்களுக்கு 18-06-2018 திங்கட்கிழமை கல்லூரி திறக்கப்படும்.

2. முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி திறக்கும் நாள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

Contact Us

Follow Us

Copyright © 2017 MSS Walf Board College

Designed by Suvingo Softtech